Wij zijn 24/7 bereikbaar voor een melding van overlijden op tel: 085-3034905

Gratis uitvaart offertes

Notaris checklist wat moet ik regelen na een overlijden?

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste.
Zo krijgt u een indruk wat er op u afkomt en welke wettelijke termijnen u in de gaten moet
houden, bijvoorbeeld die van de Belastingdienst.
U hoeft niet alles zelf te regelen. Is er een executeur? Dan neemt die een groot deel voor zijn rekening.
Het komt ook vaak voor dat een van de erfgenamen namens de anderen optreedt. Komt u er niet uit?
De notaris helpt u graag. Vraag voor meer informatie naar de brochure ‘Een erfenis, wat nu?’, verkrijg
baar bij de meeste notariskantoren. Of download de brochure via notaris.nl.

Goed om te weten
Laat alle (mogelijke) erfgenamen weten dat ze geen financieel waardevolle spullen uit
het huis van de overledene mogen meenemen. Daarmee bestaat de kans dat iemand
de erfenis zuiver aanvaardt. Ook eventuele schulden van de overledene komen dan voor
diens rekening. Liggen er waardevolle spullen in huis? Overleg dan wie de spullen in
veiligheid stelt en leg dit schriftelijk vast.

Bewaar alle rekeningen van de kosten die u maakt vanwege het overlijden. Sommige kosten
kunt u aftrekken van de erfbelasting.

Wie regelt wat?
Heeft de overledene een executeur benoemd? Dan is die verantwoordelijk voor de af
wikkeling van de nalatenschap tot het moment dat de spullen worden verdeeld. Zijn er
meer executeurs benoemd? Dan beslissen zij samen.
Geen executeur? Dan zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van
de nalatenschap. Beslissingen neemt u samen. Het is slim iemand een volmacht te geven om
de lopende zaken te regelen. Dat kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand die onafhankelijk
is, bijvoorbeeld de notaris. De notaris legt in een verklaring van erfrecht vast wie de gevol
machtigde is

Regelen in de eerste week na het overlijden
Meld zo snel mogelijk het overlijden bij de bank van de overledene. De bank blokkeert dan
de rekeningen die op naam staan van de overledene. Er kan dan niets meer van de rekening
worden afgeschreven. Op een rustiger moment vertelt de bank u meer over de afwikkeling
van de bankzaken. Bijvoorbeeld of er een verklaring van erfrecht nodig is.
Regel de uitvaart. De uitvaartondernemer doet aangifte van het overlijden bij de gemeente.
Hij kan ook uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering had

Op korte termijn regelen
Informeer bij de bank, verzekeringsmaatschappijen, de hypotheek en pensioenverstrekker
of ze een verklaring van erfrecht nodig hebben voor de afwikkeling. Voor een verklaring
van erfrecht gaat u naar de notaris.
Bewaar de rekening van de uitvaart. U heeft die misschien nodig voor de uitkering van
de uitvaartverzekering of als aftrekpost voor de erfbelasting. Degene die de opdracht geeft
voor de uitvaart is verantwoordelijk voor de betaling.
Zoek uit of er een testament is. Maak daarvoor een afspraak met een notaris. U kunt
zelf schriftelijk informeren bij het Centraal Testamentenregister of er een testament is.
Had de overledene een auto? Zorg ervoor dat de erfgenamen binnen vijf weken het
kentekenbewijs hebben overgeschreven (ook als u de partner bent van de overledene).
Gaat de auto naar de sloop, kies dan voor een erkend sloopbedrijf. Alleen zo krijgt u
een vrijwaringsbewijs.

Financiën regelen
Nadat u het overlijden heeft gemeld bij de bank, informeert de bank u over de verdere
afhandeling. Meestal geeft u een van de erfgenamen een volmacht om de bankzaken te
regelen. Is er een executeur? Dan mag hij betalingen doen vanaf de rekening. Ook de notaris
kan gevolmachtigd worden op de bankrekening. Soms heeft de bank een verklaring van
erfrecht nodig om te weten dat u een van de erfgenamen bent en als gevolmachtigde
mag optreden.

Zet abonnementen stop. Op de bankafschriften ziet u welke abonnementen iemand had.
Bekijk ook de afschriften van creditcards en online betaalaccounts met betaaltegoeden.
Geef het overlijden door aan bedrijven die automatisch incasseren en waarvan de levering
niet zomaar kan worden stopgezet, bijvoorbeeld gas, water en licht. Maak afspraken met
die bedrijven. Vraag bijvoorbeeld om een lager maandelijks bedrag (het energiebedrijf kan
een leegstandtarief in rekening brengen).
Meld het overlijden aan de werkgever. Die moet aan de partner of de kinderen een bedrag
gelijk aan een maandsalaris uitkeren. Dat bedrag hoort niet tot de nalatenschap maar is
bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het overlijden.

Daarnaast moet de werkgever ook het salaris van de maand van overlijden plus (een deel
van) het vakantiegeld uitbetalen. Dit bedrag is wel onderdeel van de nalatenschap en moet
op een rekening op naam van de overledene worden gestort.
Had de overledene misschien nog andere bankrekeningen op zijn naam? Bijvoorbeeld een
zakelijke rekening voor de Vereniging van Eigenaren? Of bankrekeningen in het buitenland?
U kunt het navragen bij het digitaal loket van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB):
www.slapendetegoeden.nl. Meld het overlijden en vraag een bewijs van het tegoed op het
moment van overlijden.


Had de overledene beleggingen? Vraag bij de bank wat de waarde was op het moment
van overlijden. Dit is de waarde die u aangeeft bij de erfbelasting. Het is verstandig met
de erfgenamen te overleggen over een goed moment om de beleggingen te verkopen.
Dat kan ook pas over een paar jaar zijn.
Na drie maanden mogen schuldeisers zich melden. U heeft ook zelf een plicht om schuld
eisers aan te schrijven.

(Pensioen)verzekeringen
Had de overledene zijn verzekeringen afgesloten via een assurantieadviseur? Neem contact
op met die adviseur voor het afwikkelen van de verzekeringen. Had de overledene alles
zelf geregeld? Dan moet u het overlijden melden aan de verzekeringsmaatschappij waar
de verzekering loopt. In de papieren of de bankafschriften ziet u waar de overledene was
verzekerd.
Was er een verzekering die uitkeert bij overlijden? Vraag dan de overlijdensuitkering aan.
Op de polis of in de voorwaarden van de verzekering staat wie de uitkering ontvangt.
Meestal is dat de partner.
Meld het overlijden bij verzekeraars waar de overledene pensioen opbouwde. Ook als het
pensioen al premievrij is. Weet u niet of en waar de overledene een pensioen opbouwde?
Vraag dit na bij De Nederlandsche Bank (DNB).
Had u met uw overleden partner een gezamenlijke zorgverzekering? Vraag de
zorgverzekeraar om de polis aan te passen.

Huis (Huurhuis)
Had u samen met uw overleden partner een huurwoning? Controleer dan of het huur
contract (ook) op uw naam staat en laat het contract zo nodig aanpassen.
Zeg de huur zo snel mogelijk op. De huurkosten en de servicekosten kunnen oplopen.
Vraag bij de verhuurder wat er moet gebeuren en wat de opzegtermijn is. Heeft u nog niet
besloten of en hoe u de erfenis aanvaardt? Leg dan schriftelijk vast waarom u de woning
ontruimt en wat u tijdelijk met de inboedel doet. Zo voorkomt u dat u de erfenis per ongeluk
zuiver aanvaardt.
Koophuis
Had de overledene een hypotheek? Meld het overlijden bij de instelling die de hypotheek
lening heeft verstrekt.
Beslis wat u met het koophuis doet. Blijft de partner erin wonen? Koopt een van
de erfgenamen de andere erfgenamen uit? De notaris helpt u graag.

Belastingdienst
Bewaar alle facturen van de kosten die de erfgenamen maken vanwege het overlijden.
Sommige kosten zijn aftrekbaar van de erfbelasting. Andere kosten verrekent u later
met de andere erfgenamen.
Na het overlijden doet u voor de inkomstenbelasting aangifte van het jaar van overlijden.
Van de Belastingdienst krijgt u dan meestal een belastingaanslag voor de inkomstenbelasting
van de overledene. U betaalt de belasting die de overledene nog was verschuldigd. Dat kan
van de bankrekening van de overledene, als daar genoeg geld op staat.
Erft u een koophuis? Dan rekent de erfbelasting met de WOZwaarde van vorig jaar.
Vindt u die te hoog? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Dit kan erfbelasting schelen.
Na een overlijden ontvangt u als erfgenaam meestal automatisch een aangifteformulier voor
de erfbelasting. Krijgt u dat niet, dan moet u het formulier zelf opvragen bij de Belasting
dienst. U heeft acht maanden om belastingaangifte te doen.
Erft u als partner volgens de wettelijke verdeling, maar pakt dat belastingtechnisch
ongunstig uit? Dan heeft u drie maanden om af te zien van de wettelijke verdeling.
De notaris kan samen met u bekijken welke verdeling belastingtechnisch gunstig kan zijn.
Heeft u na het overlijden van uw partner een eenpersoonshuishouden? Vraag of uw tarief
voor de rioolbelasting en andere gemeentelijke belastingen omlaag kunnen. Soms heeft u
recht op hogere huursubsidie.
Blijft u na het overlijden alleen achter met uw kinderen? Vraag advies aan een belasting
adviseur of de belastingtelefoon over aftrekposten voor bijzondere lasten.

Social media
Had de overledene een profiel op bijvoorbeeld Facebook of Twitter? Dan kunt u de profielen
(laten) verwijderen. Bij sommige platforms heeft de overledene zelf kunnen instellen wat
er na zijn overlijden met zijn profiel gebeurt. Bent u geen familie van de overledene?
Bij sommige social media kunnen ook nietfamilieleden een profiel laten verwijderen. Er is
dan wel bewijs nodig van het overlijden, bijvoorbeeld een foto van een overlijdensbericht.
Heeft de overledene een zogenoemde digitale kluis? Dan weet de notaris wie de inlog
codes mag hebben van de social mediaaccounts. En wat de laatste wens was van de
overledene: de profielen verwijderen of omzetten in een gedenkpagina.
Is er niets vastgelegd bij de notaris voor social media? Probeer dan te achterhalen waar
iemand een account had en wat zijn gebruikersnaam was. Met een bewijsstuk van het
overlijden kunt u de social media-platforms vragen of ze de accounts verwijderen.

Chat openen
Stel uw vraag via Whatsapp
Chat met uitvaartplanners
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Onze uitvaartverzorgers staan voor u klaar.
(whatsapp en sms mogelijk)